Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Hieronder zullen de algemene voorwaarden weergegeven worden. Toegelicht zal worden wat deze voorwaarden inhouden en wanneer deze van toepassing zijn. Deze voorwaarden zullen bij de Kamer van Koophandel te Zwolle liggen, tevens worden ze bij het contract meegegeven, of vermeld dat ze op te vragen zijn.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van WerkSaam Nederland VOF (in vervolg WerkSaam) voor zover een en ander betrekking heeft op het uitzenden of detacheren van uitzendkrachten aan opdrachtgevers voor het ten behoeve van deze opdrachtgevers verrichten van werkzaamheden;

2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, voor zover zij door WerkSaam schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verslaan onder:

1. “WerkSaam”, is het bedrijf dat uitzendkrachten uitzendt (bezorgt) aan opdrachtgevers voor het ten behoeve van deze opdrachtgevers verrichten van werkzaamheden;

2. “Uitzendkracht", een natuurlijke persoon die door bemiddeling van WerkSaam werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een opdrachtgever;

3. “Opdrachtgever”, een natuurlijk of rechtspersoon, die zich door tussenkomst van WerkSaam bedoeld onder 1 voorziet van uitzendkrachten als bedoeld onder 2;

4. “Een opdracht", de overeenkomst tussen WerkSaam en de opdrachtgever, op grond waarvan (en in zover telkens) een enkele uitzendkracht ten behoeve van WerkSaam arbeid verricht.

5. “Payroll Backoffice” teneinde medewerkers op uitzendbasis of detacheringsbasis aan opdrachtgevers ter beschikking te kunnen stellen is WerkSaam een samenwerkingsverband aangegaan met Payroll Backoffice.

Artikel 3: Vertrouwelijkheid

1. WerkSaam zal met betrekking tot de door opdrachtgever ten behoeve van de opdracht verstrekte informatie en bij de uitvoering van de opdracht de nodige vertrouwelijkheid in acht nemen;

2. Informatie verstrekt door WerkSaam, in het bijzonder gegevens betrekking hebbende op de kandidaat worden verstrekt op voorwaarde dat deze strikt vertrouwelijk door opdrachtgever zullen worden behandeld;

3. Het is opdrachtgever, zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van zowel WerkSaam als de betreffende kandidaat niet toegestaan enige gegevens van kandidaten in file te houden, dan wel te verstrekken aan derden.

Artikel 4: Offertes

1. Alle door WerkSaam verstrekte offertes zijn vrijblijvend, tenzij partijen over en weer uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;

2. Bij het uitbrengen van de offerte wordt ervan uitgegaan, dat de opdrachtgever steeds tijdig, juist en volledig haar medewerking verleent en de bescheiden en inlichtingen verstrekt die voor de uitvoering van de opdracht van belang zijn. Indien opdrachtgever besluit de geoffreerde kandidaten buiten WerkSaam om te benaderen en in dienst te nemen is artikel 12 lid 2 van toepassing.

Artikel 5: Selectie

1. WerkSaam kiest de uit te zenden uitzendkrachten uit aan de hand van de bij WerkSaam bekende kwaliteiten, hoedanigheden en vaardigheden van de voor uitzending beschikbare krachten enerzijds en van door de opdrachtgever aan WerkSaam verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden anderzijds;

2. WerkSaam is geheel vrij in de keuze van de persoon of de personen, die het op aanvraag uitzendt;

3. Voldoet de uitzendkracht niet aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten, dan zal opdrachtgever dit binnen vier uur na aanvang der werkzaamheden door de uitzendkracht aan WerkSaam kenbaar maken en is de opdrachtgever in dat geval slechts gehouden aan WerkSaam te betalen het door WerkSaam aan de uitzendkracht verschuldigde honorarium, vermeerderd met het werkgeversaandeel der sociale lasten

en exclusief de opslag van WerkSaam zoals begrepen in het opdrachttarief;

4. Voor het overige is WerkSaam niet aansprakelijk voor het uitzenden van krachten, die niet voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten, tenzij de opdrachtgever bewijst dat er sprake is van opzet danwel grove schuld van WerkSaam bij de selectie. Elke klacht terzake moet door de opdrachtgever bij WerkSaam worden ingediend binnen zeven dagen na aanvang van de werkzaamheden door de betreffende uitzendkracht bij de opdrachtgever. Klachten die na die termijn worden ontvangen, zijn niet ontvankelijk. De opdrachtgever draagt in ieder geval het volledig risico, indien hij ook na zeven dagen na aanvang van de werkzaamheden de betreffende uitzendkracht doet voortwerken, aangezien de opdrachtgever volstrekt gehouden is tot leiding en toezicht.

Artikel 6: Opdracht:

1. Door ondertekening van de opdrachtbevestiging verliezen voorgaande offertes, onderhandelingen, verklaringen en eerdere afspraken hun kracht, behoudens voor zover daarnaar in de opdrachtbevestiging specifiek wordt verwezen;

2. Ter uitvoering van de diensten van WerkSaam voorziet opdrachtgever WerkSaam voorafgaand aan de uitvoering van deze diensten van alle informatie, bescheiden en inlichtingen zoals bedoeld in artikel 4 lid 2;

3. De opdrachtgever dient WerkSaam steeds onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen in de in lid 2 bedoelde gegevens. Bij gebreke hiervan kan WerkSaam niet aansprakelijk gehouden worden voor schade ontstaan op basis van foutieve of ontbrekende gegevens;

4. WerkSaam behoudt zich het recht voor bij een tussentijdse wijziging van de opdracht, de bij opdracht overeengekomen vergoeding aan te passen conform de extra gewenste inspanningen;

5. WerkSaam verbindt zich, op een zorgvuldige, professionele en betrokken wijze, te zullen inspannen bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 7. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Indien de opdrachtgever de opdracht tussentijds wenst te beëindigen, zal deze beëindiging pas kunnen ingaan nadat WerkSaam een andere werkkring voor de betrokken arbeidskracht heeft gevonden, dan wel nadat de arbeidsovereenkomst op rechtmatige wijze is beëindigd.

Artikel 8: Geen aansprakelijkheid bij schades

1. WerkSaam draagt generlei aansprakelijkheid voor schades en verliezen, die door WerkSaam uitgezonden uitzendkrachten mochten veroorzaken aan derden of opdrachtgevers, en deze worden geadviseerd zorg te dragen voor een dekkende WA.-verzekering in bedoeld opzicht. Zij zijn op grond van artikel 6:170 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voor allen, die onder hun toezicht werken, ook voor uitzendkrachten, door WerkSaam te hunner beschikking gesteld voor het verrichten van hun werkzaamheden;

2. Evenmin is WerkSaam aansprakelijk voor eventuele verbintenissen, die de door WerkSaam uitgezonden uitzendkrachten zijn aangegaan, of welke op andere wijze door hen zijn ontstaan jegens de opdrachtgever al of niet met diens toestemming, jegens derden in dienst van de opdrachtgever of jegens welke andere derde dan ook;

3. De opdrachtgever zal aansprakelijk zijn ter zake van en WerkSaam vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de uitzendkracht tot vergoeding van schade geleden door de uitzendkracht, doordat een aan de uitzendkracht toebehorende en door deze in het kader van de hem opgedragen werkzaamheden gebezigde zaak is beschadigd of verloren gegaan;

4. Indien WerkSaam aansprakelijk gesteld wordt voor schade wegens het toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van een op haar rustende verbintenis uit overeenkomst of wegens onrechtmatige daad dan is WerkSaam niet aansprakelijk voor gevolgschade, geleden door de opdrachtgever of enige derde en zal de vastgestelde schade worden vergoed tot maximaal de factuurwaarde van de door de opdrachtgever ingevolge de overeenkomst over de duur daarvan verschuldigde vergoeding.

Artikel 9: Garantie veiligheid door opdrachtgever en volledige vrijwaring van WerkSaam

1. De opdrachtgever is jegens WerkSaam verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarmede hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, als redelijkerwijs noodzakelijk is om te voorkomen dat de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt in welke zin dan ook. Zijn die verplichtingen niet nagekomen, dan is de opdrachtgever jegens WerkSaam gehouden tot vergoeding der schade aan de uitzendkracht dientengevolge in de uitoefening zijner dienstvervulling, werktaak en werkzaamheden overkomen, tenzij door hem het bewijs wordt geleverd, dat die niet-nakoming aan overmacht, of die schade in belangrijke mate mede aan opzet danwel bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht is te wijten;

2. Opdrachtgever zal WerkSaam te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens WerkSaam eventueel ingesteld wegens de niet-nakoming van vorenstaande verplichtingen, zoals ook neergelegd in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek en verleent WerkSaam de bevoegdheid zijn aanspraken ter zake aan de directe belanghebbenden te cederen, respectievelijk mede namens WerkSaam jegens de opdrachtgever geldend te maken.

Artikel 10. Vervanging

Ziekte, ongeval of overlijden van een arbeidskracht geldt als overmacht voor WerkSaam, met dien verstande dat WerkSaam, voor zover de aard van de te verrichten werkzaamheden dit toelaat, de inspanningsverplichting heeft voor vervanging van de arbeidskracht en hiervoor zal zorgdragen.

Artikel 11 . Betaling en gevolgen van wanbetaling

1. De opdrachtgever is ten allen tijde gehouden elke door WerkSaam ingediende nota voor uitgezonden uitzendkrachten te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van de nota tenzij tussen opdrachtgever en WerkSaam anders is overeengekomen;

2. Uitsluitend betalingen aan WerkSaam zelf werken bevrijdend, betalingen aan uitzendkrachten of het verstrekken van voorschotten aan uitzendkrachten strekken niet tot kwijting ten aanzien van de door WerkSaam aan de opdrachtgever te verzenden nota's;

3. Reclames omtrent de nota moeten binnen acht dagen na de dag van verzending van de nota schriftelijk bij WerkSaam zijn ingediend. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten verwerkt. Een reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op;

4. Indien na ommekomst van de betalingstermijn van veertien dagen betaling niet ontvangen is, ontvangt de opdrachtgever een herinnering. Na ommekomst van wederom zeven dagen wordt een tweede herinnering verzonden onder het noemen van een betalingstermijn van zeven dagen. Indien ook op die termijn geen betaling is ontvangen dan wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven;

5. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte - door wie ook verleend - komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 20% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 125,-, indien deze minder bedraagt dan €1.475,-, op 15%, indien de verschuldigde hoofdsom meer dan € 1.345,- en minder dan € 3.600,- bedraagt en op 10% indien de verschuldigde hoofdsom een bedrag van € 3.600,- te boven gaat. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door WerkSaam is ingeroepen respectievelijk de vorderingen door WerkSaam ter incasso uit handen zijn gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de debiteur verschuldigd zijn, onverlet latende de proceskosten voor zover het tot een gerechtelijke procedure zou komen;

6. Indien een opdracht wordt verstrekt door een vennootschap in oprichting dan wel een consortium van opdrachtgevers, waaronder medebegrepen een maatschap, zulks in de ruimste zin des woord, dan dienen, bij niet nakoming, de verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht waaronder uitdrukkelijk de verplichting tot de betaling van de factuur, door respectievelijk de opvolgende vennootschap dan wel door, afzonderlijke opdrachtgevers hoofdelijk voldaan te worden.

Artikel 12: Schadeloosstelling bij het aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding met een uitzendkracht

1. De opdrachtgever die met een aan hem ter beschikking gestelde uitzendkracht rechtstreeks een arbeidsverhouding wil aangaan, zal daarvan schriftelijk kennis geven aan WerkSaam en die zal de opdracht - behoudens het in het volgende lid bepaalde – volgens de gemaakte afspraken beëindigen.

2. Indien de opdrachtgever binnen de overeengekomen duur van de opdracht van 26 gewerkte weken na de aanvraag van de opdracht een arbeidsverhouding rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden met de betrokken uitzendkracht aangaat, zal hij aan het WerkSaam ten titel van schadevergoeding, ter dekking van haar overheadkosten en overige kosten 35% van het laatstgeldende opdrachtgevertarief voor de betrokken uitzendkracht betalen, voor de duur van de periode vanaf het moment van aangaan door de opdrachtgever van de voornoemde arbeidsverhouding met de uitzendkracht tot het moment van afloop van de in de aanvang dezes overeengekomen duur van de opdracht van 26 gewerkte weken. Voornoemde som is ineens en onmiddellijk opeisbaar. Bij een betrekkingsomvang van 40 uur per week staan 26 gewerkte weken gelijk aan 1040 uren;

3. Indien de betrokken uitzendkracht middels WerkSaam reeds 26 weken werkzaam was op het moment, dat de opdrachtgever met de uitzendkracht een arbeidsverhouding wil aangaan, dan is de opdrachtgever hiertoe vrij, na ommekomst van de op dat moment aan de orde zijnde uitzendtermijn;

4. Het in dit artikel bepaalde laat onverkort in stand het bepaalde in artikel 12, dat een opdracht voortduurt, zolang zij niet jegens WerkSaam schriftelijk is beëindigd met inachtneming van het in dat artikel bepaalde.

Artikel 13: Verbod tot wederuitzending en tewerkstelling in het buitenland

1. Het is de opdrachtgever verboden een naar hem uitgezonden kracht zelf ter beschikking te stellen aan derden behoudens schriftelijke toestemming van WerkSaam;

2. Het is de opdrachtgever verboden een naar hem uitgezonden kracht buiten Nederland te werk te stellen, zonder daarin uitdrukkelijk WerkSaam te kennen en zonder haar toestemming, ter verkrijging van welke toestemming aan WerkSaam dienen te worden opgegeven land en plaats, waar werkzaamheden zullen worden verricht en de (geschatte)duur van die werkzaamheden. De opdrachtgever dient de uitzendkracht onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren, zodra WerkSaam zijn toestemming aan de opdrachtgever voor het verrichten door de uitzendkracht van werkzaamheden buiten Nederland intrekt.

Artikel 14: Overwerk en toeslagen voor overwerk en ploegendienst

1. Onder overwerk wordt verstaan het werk, dat wordt verricht boven de bij de opdrachtgever in diens bedrijf gebruikelijk geldende arbeidstijd per dag, respectievelijk per week;

2. Overwerk is tevens elk op verzoek van de opdrachtgever gewerkt uur op zaterdagen, zondagen en feestdagen;

3. Niet wordt onder overwerk verstaan het werk in uren, die vallen buiten het voor een bepaalde arbeidsverhouding overeengekomen aantal uren, indien dit minder bedraagt dan het aantal uren dat bij de opdrachtgever normaal wordt gewerkt, doch die overigens wel vallen binnen de bij de opdrachtgever geldende normale arbeidstijd;

4. Voorts wordt nimmer als overwerk aangemerkt de werktijd, welke de uitzendkracht is overeengekomen, vallende geheel of gedeeltelijk buiten de normale werktijden van de opdrachtgever, voor zover deze niet de normale bij de opdrachtgever geldende arbeidstijd overschrijdt.

Artikel 15. Verhoging van het tarief als gevolg van wettelijke loon- en/of lastenverhogingen

Indien tijdens de duur van een opdracht de beloning van de uitzendkracht hoger mocht worden als gevolg van een wijziging in de van toepassing zijn de CAO danwel op grond van enige maatregel van overheidswege of enig ander orgaan op grond van enig wettelijk voorschrift danwel dat het werkgeversaandeel in premies of ander sociale lasten ingevolge sociale verzekeringswetten en/of fiscale wetgeving mocht worden verhoogd, dan zal het tarief met ingang van het tijdstip dat die verhoging van kracht zal zijn met het volledig bedrag daarvan en in evenredigheid daarmee worden vermeerderd en dienovereenkomstig door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 16. Overmacht

1. In geval van overmacht van WerkSaam zullen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van WerkSaam onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen;

2. Zodra zich bij WerkSaam een overmachttoestand voordoet als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de opdrachtgever;

3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens onder meer verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen, in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing, en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel;

4. Zolang de overmachttoestand voortduurt zullen de verplichtingen van WerkSaam zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan;

5. Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de overeenkomst gehouden de door hem aan WerkSaam verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode voor de overmachttoestand aan WerkSaam te betalen;

6. WerkSaam is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de overeenkomst als in vorige lid van dit artikel bedoeld.

Artikel 17. Algemene bepalingen

1. WerkSaam is jegens de opdrachtgever gerechtigd al datgene te doen of na te laten waartoe WerkSaam door of in verband met enig voorschrift van de overheid of daarmee gelijk te stellen organisatie verplicht is, ook indien dit alleen voor WerkSaam verplicht is, en zal ter zake niet jegens opdrachtgever aansprakelijk zijn;

2. Geschillen worden, voor zover het WerkSaam betreft, in der minne opgelost. Indien dat niet mogelijk is, is de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van WerkSaam bevoegd van de betreffende vordering kennis te nemen;

3. Het zich neerleggen door een der partijen bij een schending door de andere partij van één van diens verplichtingen impliceert niet het doen van afstand door eerstbedoelde partij van haar uit die verplichting voortvloeiende rechten;

4. Opdrachtgever verplicht zich ter zake van de in deze algemene voorwaarden genoemde aansprakelijkheden een adequate verzekering af te sluiten. Opdrachtgever dient op verzoek van WerkSaam de risicodekking op overtuigende wijze aan te tonen;

5. WerkSaam zal zich, uiteraard met inachtneming van al het bovenstaande, inspannen om opdrachtgever naar haar beste vermogen van dienst te zijn.

Artikel 18: Opschorting en ontbinding

1. WerkSaam is gerechtigd de uitvoering van de opdracht en/of andere lopende overeenkomsten tijdelijk op te schorten, dan wel met onmiddellijk ingang op te zeggen, indien:

a. Opdrachtgever niet tijdig, behoorlijk of volledig aan een of meer uit de opdracht voortvloeiende verplichting voldoet;

b. WerkSaam op redelijke gronden het vermoeden heeft, dat opdrachtgever niet aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht kan voldoen;

c. Aan opdrachtgever surséance van betaling is verleend, dan wel de staat van faillissement is verklaard;

d. liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever, dan wel van de bedrijfsactiviteiten van opdrachtgever plaats vindt.

 

Een en ander onverminderd alle andere aan WerkSaam toekomende rechten, waaronder het recht volledige betaling en/of schadevergoeding te vorderen

2. Bij het voordoen van de in lid1 bepaalde omstandigheden wordt hetgeen WerkSaam aan opdrachtgever te vorderen heeft steeds en met onmiddellijke ingang opeisbaar

Artikel 19: Terbeschikkingstelling

Payroll Backoffice verzorgt als servicepartner van WerkSaam de payrolling en de algehele financiële afhandeling van het ter beschikking stellen van medewerkers. Opdrachtgever stemt er middels bij het verstrekken van de opdracht tot uitzenden of detacheren mee in dat deze servicepartners als uitvoerder van het ter beschikking stellen van medewerkers naar de opdrachtgever optreedt. Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Payroll Backoffice komt tot stand nadat deze door WerkSaam en/of Payroll Backoffice aan opdrachtgever is bevestigd door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging. De algemene voorwaarden van Payroll Backoffice ,gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, zijn in dit geval op iedere overeenkomst van toepassing. Opdrachtgever ontvangt na verwerking van de administratieve gegevens een schriftelijke bevestiging met een exemplaar van de geldende Algemene Voorwaarden of een verwijzing naar de desbetreffende website.

Artikel 20. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en WerkSaam, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zwolle op 03-06-2018 onder nummer 75893274.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.